Emballage og børnesikre lukninger


Emballagen til klassificerede kemiske stoffer og produkter beregnet til private skal være forsynet med børnesikret lukning1

EU's CLP-forordning (Klassificering, mærkning og emballering) stiller krav om, at emballage indeholdende kemiske stoffer og blandinger, der er klassificeret for visse sundhedsfarer og som sælges til offentligheden, skal være forsynet med børnesikrede lukninger. Det gælder uanset emballagens rumindhold.

Formålet med reglerne, er at det skal være svært for små børn at komme i kontakt med indholdet, da en børnesikret lukning kræver en vis koordination og styrke at åbne. Børnesikrede lukninger skal være testede og opfylde særlige kvalitetskrav.

_____________________________________________________________________________________________

Krav om børnesikrede lukninger gælder for kemikalier, der er klassificerede som:

 • Ætsende for huden (Skin corr. 1, 1A, 1B eller 1C)
 • Akut giftige i kategori 1, 2 eller 3 (Akut tox. 1, 2 eller 3),
 • Specifik målorgan toksiske kategori 1 (STOT RE 1 og STOT SE 1)
 • Aspirationsfare (Asp tox. 1; undtagen for aerosoler og beholder med forseglet sprayanordning).

Eller hvis et kemikalie indeholder:

 • ≥3% methanol
 • ≥1% dichlormethan

_____________________________________________________________________________________________

CLP-forordningen beskriver også hvilke standarder børnesikre lukninger skal overholde:

 • For genlukkelig emballage: Den børnesikrede lukning skal være i overensstemmelse med ISO-standard 8317
 • For ikke-genlukkelig emballager: Den børnesikre lukning skal være i overensstemmelse med ISO-standard 862

CLP-forordningen kræver også, at aktører, der er forpligtet til at bruge en børnesikker lukning skal indhente og opbevare dokumentation for overensstemmelse med de gældende standarder. Dokumentationen kan kun opnås fra akkrediterede laboratorier (Standard ISO / IEC 17025) og dokumentationen bør være let tilgængelig på et passende europæisk sprog. Overensstemmelsescertifikater kan blive krævet af de ansvarlige myndigheder. Undtagelse fra disse krav kan være mulig i specifikke tilfælde.

Hvis emballagen synes helt sikker for børn, fordi de ikke kan få fat i indholdet uden at bruge et redskab, kan du undlade at afprøve lukningen.

 

Børnesikre lukninger skal beskytte børn

Reglen om børnesikre lukninger er lavet for at undgå, at børn kommer til skade ved kontakt med farlige kemikalier, som udgør en særlig stor risiko for børn. Vær opmærksom på, at en børnesikret lukning ikke skal hindre et barn i at åbne emballagen; formålet med den er at forsinke åbningen.

 

Producenter, importører og forhandlere er ansvarlige

Enhver, som fremstiller, importerer eller forhandler de ovenfor nævnte stoffer eller produkter til private, har ansvaret for, at produkterne er forsynet med børnesikre lukninger.

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion fører tilsyn med at reglerne overholdes og skal sørge for, at ulovlige forhold lovliggøres. Det kan betyde, at produktet skal trækkes tilbage fra det danske marked, eller at produktet på anden måde skal gøres lovligt. Hvis man overtræder reglerne, kan man derudover risikere bøde eller fængsel i indtil to år.

 

Råd om oplysninger

I 2015 gennemførte europæiske myndigheder et håndhævelsesprojekt om CLP-emballeringskrav til farlige

kemikalier til privat brug. Projektrapporten konkluderede, at næsten en tredjedel (29%) af de inspicerede produkter ikke opfyldte emballeringskravene i CLP-forordningen, hvoraf næsten halvdelen (43,7%) ikke var i overensstemmelse med kravene om børnesikre lukninger.

Hvis virksomheder leverer et kemikalie / produkter til privat brug, og at kemikaliet / produkter kræver en børnesikker lukning, skal virksomheden være i stand til at dokumenterer:

 • (genlukkelige) børnesikre lukninger er i overensstemmelse med ISO 83173 og / eller (ikke-genlukkelige) børnesikre lukninger er i overensstemmelse med ISO 8623
 • Overensstemmelsen af børnesikre lukninger er testet af et ISO / IEC 170253-akkredieteret laboratorium
 • Overensstemmelsescertificeringsdokumenter skal være let tilgængelige (på det nationale sprog eller et andet EU-medlemslands sprog)

CLP-forordningen stiller krav om, at oplysninger om klassificering og mærkning skal opbevares i mindst 10 år efter den sidste levering af et givet kemikalie. Kosmetik- og hygiejnebranchen foreslår, at denne praksis også anvendes til information om børnesikre lukninger.

 

Mere information

Virksomheder kan finde detaljeret oplysninger og vejledning hos Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA). I kan finde vejledninger om CLP-forordningen her: https://echa.europa.eu/da/guidance-documents/guidance-on-clp.

 

Referencer

1: https://www.ducc.eu/documents/CLP%20Guidance%20at%20a%20Glance%20-%20CRF%20(final)%2018-Dec-19.pdf