Online salg af detergenter

Alle kemiske stoffer og blandinger skal klassificeres, mærkes og emballeres i henhold til den fare stoffer eller blandinger udgør for mennesker og miljøet. Reglerne i CLP-forordningen (Classification Labelling and Packaging) har til formål at beskytte mennesker og miljøet ved at sikre, at brugere af kemikalier informeres om de farlige egenskaber på en ensartede måde. For kemikalier til private blives der information om fareegenskaberne via etiketten på emballagen.

Når et produkt sælges til privat brug ved internetsalg, kan forbrugeren ikke se etiketten på emballagen inden købet. CLP- forordningens art. 48 kræver, at køberen modtager fareoplysninger via annonceringen af salget.


 

Art. 48, stk. 2: Enhver reklame for en blanding, der er klassificeret som farlig eller omfattet af artikel 25, stk. 6, som giver en almindelig forbruger mulighed for at indgå en købekontrakt uden først at have set mærkningen, skal nævne den eller de typer af farer, der er angivet i mærkningen.

 


 

Derfor kan forpligtigelserne ved onlinesalg gælder for en bred vifte af aktører såsom importører, producenter, om-pakker / om-fylder / om-etiketterer, detailhandlere, grossister eller distributører, der sælger farlige blandinger til offentligheden.

Fareinformation på etiketten

Hvis et kemikalie er klassificeret som farligt, tildeles det en eller flere fareklasser (f.eks. brandfare) og en farekategori (f.eks. kategori 1, 2 eller 3) for at kvantificere farlighedens sværhedsgrad. Disse oplysninger skal rapporteres ved hjælp af etiketten på pakken, som skal inkludere (hvor relevant):

Farepiktogram (er)
Signalord
Faresætning(er)
Sikkerhedssætning(er)
Supplerende mærkningsoplysninger (f.eks. supplerende faresætninger, UFI osv.)

Informationerne skal skrives på det officielle sprog i det land, hvor stoffet / blandingen markedsføres

(medmindre andet er angivet).

Krav ved online salg af fareklassificerede stoffer og blandinger

CLP-forordningen kræver, at hvis en blanding sælges til private brug (og uden at forbrugeren har set blandingens etikette), og hvis blandingen enten er:

klassificeret farlig i henhold til CLP-forordningen

ELLER

blandingen i sig selv ikke er klassificeret i henhold til CLP-forordningen, men blandingen indeholder et eller flere stoffer, der er klassificeret som farlige, hvilket udløser særlige mærkningsregler

Ved online salg skal den eller de faretyper, der er angivet på blandingens etikette nævnes. Alt online salg af fareklassificerede blandinger bør liste alle relevante faresætninger og supplerende faresætninger.

 

Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) anbefaler også ved online salg af blandinger  

Farepiktogram (er)
Signalord

Fareoplysningerne skal være synlige og rapporteres på det passende europæiske sprog online.

De Europæiske myndigheder rapporterer, at det ved online salg er tilstrækkeligt at angive enten:

et synligt og læseligt billede af fareoplysningerne fra etiketten

ELLER

en produktbeskrivelse (opfylder CLP-krav) og et passende billede af en produktmærke.

Det er ikke tilstrækkeligt kun at oplyse et link fra en hjemmeside til produktets sikkerhedsdatablad (SDS) for at imødekomme kravene vedr. online salg.

Online salg til professionel og industriel brug:

Ud over CLP-forpligtelser skal onlineforhandlere overholde kravene i EU’s REACH-forordning. REACH identificerer tre typer kemisk bruger:

Industriel bruger
Professionel bruger
Forbrugere

REACH-forordningen forbyder salg til og anvendelse af kemikalier til privat brug, hvis kemikalierne kun vurderes som sikre at anvende til industrielt eller erhvervsmæssigt brug. Kemikalie, der sælges til den brede offentlighed (og/eller via internettet), og hvor der ikke er købskontrol, betragtes som kemikalier til privat brug.

Yderligere kontrol (for at forhindre køb af private forbrugere) er påkrævet ved salg af kemikalier til professionelle eller industrielle brugere, fordi disse kemikalier er beregnet til at blive brugt af kvalificerede / uddannede arbejdstagere i et kontrolleret miljø. Et sikkerhedsdatablad skal også leveres til professionelle eller industrielle brugere (hvor det er påkrævet).

Onlinesalg og transport

Onlineforhandlere skal sende og transportere de kemikalier, de sælger online korrekt. De fleste kemikalier betragtes som ‘farligt gods’ i henhold til transportlovgivningen, og afhængigt af omstændighederne kan det være underlagt forsendelses- / transportforpligtelser. F.eks. er forsendelse af farligt gods med post generelt forbudt. Det tilrådes, at detailhandlen undersøger de relevante lovgivninger afhængigt af transportform, når de afsender kemikalier.

I kan læse mere om farligt gods og transportlovgivningen her: https://brs.dk/forebyggelse/transport/Pages/Transportaffarligtgods.aspx

Referencer