Regler og krav til vask- og rengøringsmidler

Det er vigtigt at kende reglerne, der gælder for de produkter, du sælger. Der er særregler for vaske- og rengøringsmidler, herunder særlige mærkningsregler og oplysningspligter.

Lovgivning og krav

Producenter og importører af vaske- og rengøringsmidler har ansvaret for at produkterne lever op til gældende lovgivninger og regler. Detergentforordningen sætter reglerne for detergenter og gælder for alle detergenter, der findes på markedet i EU, dvs. både dem der er produceret i EU og dem der bliver importeret.  

Nedenstående er en liste over relevante lovgivninger, men dette er ikke en udtømmende liste:

Forordningen om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (CLP, 1272/2008)
Forordningen om vaske- og rengøringsmidler (nr. 648/2004)
REACH forordningen
Regler om børnesikre lukninger
Regler om vildledende markedsføring
BEK nr. 1006 af 12/10/2004 om begrænsning af import, salg og anvendelse samt mærkning af nonylphenol, nonylphenolethoxylat og cement
Forordningen for biocidholdige produkter (nr. 528/2012)

Mærkningskrav til detergenter:

En række krav skal være opfyldt inden detergenter må markedsføres og sælges til forbrugere. Blandt andet skal produkter mærkes med en række oplysninger, for at give forbrugeren information om indholdsstoffer, korrekt dosering samt hvordan produktet håndteres forsvarligt under brug og ved bortskaffelse. Eksempelvis skal det være muligt for forbrugere at se faremærkningen og faresætninger relateret til produktet. Derudover stiller CLP-forordningen en række krav til mærkningen og etiketten, se gerne vejledning om mærkning og emballering.

Emballagen til detergenter, der markedsføres til forbrugere skal mærkes med følgende oplysninger med letlæselige, synlige og uforgængelige bogstaver (minimumsskriftstørrelsen på 1,2 mm (“x-højden”)):

Produktets navn eller handelsnavn eller varemærke
Adresse og telefonnummer samt eventuelt e-mail
Hjemmeside, hvor der er fri adgang til en liste over alle produktets indholdsstoffer
Indhold i vægt eller volumen (gælder dog kun ved salg til private)
o Indholdet skal være skrevet i overensstemmelse med specifikationerne i Detergentforordningens bilag VII, punkt A.
Piktogrammer, signalord, faresætninger og sikkerhedssætninger (H og P sætninger)
o CLP-forordningen fastsætter også etiketstørrelsen
Brugsanvisning og, om nødvendigt, særlige sikkerhedsforanstaltninger
Emballage skal, når disse sælges til private som vaskemidler til tekstiler, være forsynet med de angivelser (doseringsanvisninger), der er omhandlet i Detergentforordningens bilag VII, punkt B.
Unik formeldidentifikator (UFI), hvis blandingen er klassificeret som farlige pga. af sundhedsfarer og/eller fysiske farer

Indholdsmærkning, bilag VII A2:

Følgende mærkningsbestemmelser gælder for emballage til vaske- og rengøringsmidler, der sælges til almindelige forbrugere. Vægtprocentintervallerne:

under 5 %
5 % eller derover, men under 15 %
15 % eller derover, men under 30 %
30 % eller derover

Anvendes til at angive indholdet af nedennævnte indholdsstoffer, hvis disse er til stede i en koncentration på over 0,2 vægtprocent:

fosfater
fosfonater
anioniske overfladeaktive stoffer
kationiske overfladeaktive stoffer
amfotere overfladeaktive stoffer
nonioniske overfladeaktive stoffer
iltbaserede blegemidler
blegemidler med klor
EDTA og salte heraf
NTA (natriumsalt af nitrilotrieddikesyre) og salte heraf
phenoler og halogenerede phenoler
paradichlorbenzen
aromatiske kulbrinter
alifatiske kulbrinter
halogenerede kulbrinter
sæbe
zeolit

Følgende indholdsstoffer skal angives uanset koncentrationen deraf:

enzymer
desinfektionsmidler
optisk hvidt
parfume

Hvis der er anvendt konserveringsmidler, skal disse angives uanset koncentrationen deraf. Parfumestoffer, som af den videnskabelig komite for kosmetiske produkter (SCCS) er vurderet som allergifremkaldende skal angives specifikt med navn, hvis de forekommer i koncentrationer på mere end 0,01 vægtprocent.

Listen over deklarationspligtige parfumestoffer er dynamisk og bliver for tiden revideret. Det forventes at listen bliver udvidet til at indeholde i alt 87 deklarationspligtige parfumestoffer. Det skal dog siges, at der er diskussion om nogen af parfumestofferne kan komme i samme kategori og andre kategorier dækker over for mange stoffer. Så den endelige liste er ikke kendt

 

Henvisning til en hjemmeside2

Jf. detergentforordningen bilag VII A, skal der være angivet en hjemmeside på emballagen, hvor forbrugere kan finde den relevante ingrediensliste. Det er vigtigt, at oplysningerne på hjemmesiden ajourføres. Hvis hjemmesiden skal opdateres eller er under udvikling, skal forbrugere have mulighed for at indhente oplysninger ved at ringe til det anførte telefonnummer på etiketten.

På hjemmesiden skal der være et link til Kommissionens pharmacos-websted eller CosIng (datbasefor kosmetiske ingredienser), eller til et andet egnet websted, hvor der er en sammenligningstabel mellem INCI-navnene, den europæiske farmakópe og CAS-numrene.

Producenten af detergenter skal stille sikkerhedsdatablade til rådighed på deres hjemmeside jf. Detergentforordningen, bilag VII D. Oplysningerne skal være let tilgængeligt, samt må adgangen ikke være underlagt nogen begrænsninger f.eks. krav om at være registeret bruger eller brug af kode for at få adgang til sikkerhedsdatabladene.

Hvis der er oplyst et link til en hjemmeside på emballage, bør stien til ingrediensdatabladet være let at finde for enhver forbruger – ideelt et enkelt klik3.

Kosmetik- og hygiejnebranchen anbefaler:

Ingredienslisten bør nås med færrest mulige klik og en gennemskuelig sti. Ideelt set, bør der ikke være mere end 1 eller 2 klik før forbrugere kommer til det valgt produkt og hermed ingrediensliste
Produktoplysninger bør opbevares på hjemmesiden i to år efter sidste produktion af det pågældende produkt
Ingredienserne oplistet i række efter aftagende koncentration.

Detergenter der anvendes erhvervsmæssigt 4

Hvis detergenter kun sælges til erhvervsmæssig brug, behøver mærkningsreglerne og henvisning til hjemmeside ikke at være overholdt, hvis tilsvarende oplysninger er tilstede i et teknisk datablad, sikkerhedsdatablade eller på lignende egnet vist.

Kandidatlistestoffer 5

For artikler (f.eks. emballage) indeholdende mere end 0,1 vægtprocent af et stof fra Kandidatlisten, skal virksomheder informere forbrugere om det, og om nødvendigt vejlede dem om sikkert brug. Forbrugere har krav på svar inden for 45 dage. Ved salg til professionelle brugere, skal de have oplysning om indholdet af kandidatlistestoffer ved varens levering.

Referencer